สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Phuket Primary Educational Service Area Office


วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานสถานการณ์ โควิด-19