วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ต : มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต
นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง
นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต
รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต
 
   
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน/แผนที่
โคงสร้างการบริหาร สพท.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ
เป้าประสงค์
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/ภายใน
กลุ่มงานภายใน
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการ กตปน
ผู้อำนวยการ สพท.
รองผู้อำนวยการ สพท.
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพท.
บุคลากร สพท.
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนงานและนโยบาย
แผนกลยุทธ์/โครงการ
จำนวนโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
จำนวนนักเรียน (แยกสังกัด,โรงเรียน,ระดับชั้น,เพศ
จำนวนครูและบุคลากร(แยกสังกัด,โรงเรียน,วิชาเอก,วุฒิ)
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน (แยกรายโรง)
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(จำนวนอุปกรณ์)
จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนในฝัน รุ่น 1-2-3
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนดีประจำตำบล
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสาร สพท.
กลุ่มอำนวยการ
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ภูเก็ต 13 พย 2560 รายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะพิจารณาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่  พนักงานขับรถยนต์และพนักงาน ICT  ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ติดต่อสมัครที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ภูเก็ต ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ สพป.ภูเก็ต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
ผวจ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง มอบโลห์รางวัลและเกียรติบัตร แก่ สพป.ภูเก็ต และโรงเรียนในสังกัด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ และบุคลากรวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ และบุคลากรวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว วันที่ ๙-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดรายงานงบทดลอง & รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีที่สำคัญ 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.4
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
กลุ่มนโยบายและแผน
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด (file Zip)
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด (file Zip)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-สำนักการคลังฯ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเกณฑ์) รายละเอียด (file Zip)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๔/๔ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร.๐๗๖-๒๑๑๕๙๑ โทรสาร.๐๗๖-๒๑๔๕๕๓