เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

สพฐ.เกมส์ 2561ระดับภาคใต้

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักกีฬา จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา“สพฐ.เกมส์” 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายมุ่งเน้นให้การกีฬาสู่ระบบการศึกษา รวมถึงเพื่อพัฒนาการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและความสามารถของนักเรียนด้านการกีฬา ในการคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัด เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาระดับภาค และระดับประเทศ ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาอย่างเต็มที่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
สามารถฝึกฝน พัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ซึ่งมีประเภทการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเก็ตบอล คีตะมวยไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย แบ่งเป็น 3 รุ่น ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปีแข่งขันระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้