เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

 จัดตั้งเครือข่ายมัธยมศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ได้ร่วมกัน
ประชุมการจัดตั้งเครือข่ายมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจัดตั้งที่ทำการ
เครือข่ายมัธยมศึกษา และคัดเลือกประธานเครือข่าย รองประธาน คณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อร่วมกันบริหารเครือข่ายมัธยมศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเครือข่ายมัธยมศึกษา เน้นวิชาการ วิชาชีพ วิชาคน และเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต ได้มีเวทีแสดงความสามารถที่แต่ละคนถนัด เช่น กีฬา ดนตรี การงานอาชีพ สามารถนำมาส่งเสริม สนับสนุนต่อยอด ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ เป็นอนาคตของชาติต่อไป ณ สโมสรเพื่อนครูภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้