เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

คณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่2 วันที่ 4 -5 และ 11 -12 สิงหาคม 2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปรานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร
“กลยุทธ์การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21” มีเนื้อหา 1.การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) สำหรับ การจัดการเรียนการสอน 2. การสร้างคลิปการสอนอย่างง่าน 3.การสร้างบทเรียนมัลติมิเดียแบบปฎิสัมพันธ์ ( Interactive Media)
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4. การบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วย
Google Apps For Education 5. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
จิตศึกษาและทักษะกระบวนการคิด เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมจะสามารถ นำความรู้
ทักษะ กระบวนการ ขั้นตอนประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในบริบทแต่ละพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างสังคม ประเทศชาติสู่ประเทศไทย 4.0 โดยที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ ได้แก่
การสอนแบบเน้นปัญหา เน้นกรณีศึกษา เน้นการวิจัย เน้นโครงการ เน้นผลงาน
เน้นการทำงาน และเน้นการตกผลึก เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด และสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ รู้จักการเสนอข้อมูล คิดและตัดสินใจด้วยตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี ดร.มานพ ซาชิโย และคณะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรม

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้