เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

ติดตามห้องเรียนองค์รวมและห้องเรียน ป.7 ร.ร.บ้านไม้ขาว

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมห้องเรียนอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 และการดำเนินงานห้องเรียน ป.7 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียน พร้อมดูสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป บรรยากาศห้องเรียน ความสะอาด สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ระบบข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการเรียนรู้ การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพ 4 ด้าน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยในตนเองและผู้อื่น การพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียน ป.7 โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบนักเรียนในการอ่าน การเขียน การคิด อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้