เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

ประชุม ผอ.ร.ร.1/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation : From Policy To Practice ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบายสู่การปฎิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. แจ้งข้อราชการที่สำคัญ จากกลุ่มงานของ สพป.ภูเก็ต ทีต้องดำเนินการตามนโยบาย ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สร้างความร่วมมือของกระบวนการบริหาร ระหว่างเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความวสามารถ ในการพัฒนาประเทศ วางรากฐานให้มีความมั่นคงมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายมงคล คุ้มบ้าน รองนายก อบต.เกาะแก้ว และนายเจษฎา แนบเนียร กำนันตำบลเกาะแก้ว ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านบางคู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้