เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับโล่และเกียรติบัตร กิจกรรมดีเด่นจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตรับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 2. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตรับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม 3. โรงเรียนบ้านอ่าวนํ้าบ่อรับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับดีเด่น จากท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้