เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การ
กำจัดและป้องกันลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดและป้องกันลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการป้องกันลูกน้ำยุงลาย และวิธีรักษาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวของนักเรียน ทั้งที่บ้านและทีโรงเรียน รู้ทันวิธีปราบยุงลาย และการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยการนำมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายมาเกาะพัก 2. เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย 3. เก็บน้ำ ปิดฝาให้มิดชิดหรือเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงเข้ามาวางไข่ สามารถป้องกัน 3 โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมกันรณรงค์ป้องกัน กำจัดยุงลาย เป็นอย่างดียิ่ง นักเรียนทุกคนนำวิธีการดังกล่าว ไปปฎิบัติใช้ในครอบครัว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ณ บริเวณชุมชนพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้