เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

วันแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในนามผู้จัดงานวันแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ได้รายงานผลการแข่งขันของนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 106 กิจกรรม เหรียญเงิน จำนวน 45 กิจกรรม
เหรียญทองแดง จำนวน 28 กิจกรรม เกียรติบัตรการเข้าร่วม จำนวน 19 กิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 23 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 11 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รางวัล สรุปอันดับเหรียญรางวัลการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่
ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขัน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
จำนวน 267 คน โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้