เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 61

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฎิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษา มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติการแข่งขันจะจัดกลุ่มการแข่งขัน เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มศิลปหัตถกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันระดับชาติภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8 -10 มกราคม 2562 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนระสบการณ์ และได้แสดงความสามารถโดยใช้เวทีการแข่งขันกิจกรรม มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรักความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสำเร็จ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับชาติ เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป ณ จุดการแข่งขันที่กำหนดไว้

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้