E-SERVICE


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาส
ทางการเรียนรู้
ระบบรายงานการรับนักเรียน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบรับส่งหนังสือ (AMSS)
ระบบรับส่งหนังสือ (AMSS 2)
ระบบเงินเดือนออนไลน์ (e-Money)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แบบคิดเลือกครุภัณฑ์ สเปค ปี 63 และแบบ
คัดเลือกพิจารณาครุภัณฑ์