เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assesment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวาง
การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์
 
  2.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
EB1 (2)

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
 

โครงสร้างผู้บริหาร

 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
  ที่อยู่ สพป ภูเก็ต  
  โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต  
  มาตราฐานการปฎิบัติงานส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต  
  ค่านิยมองค์กร  
  เจตจำนงสพป.ภูเก็ต  
  3คืนModel/3R Model  
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต  
  โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑  
  จุดเน้น สพฐ ๒๕๖๐  
  แผนปฎิบัติการ ปี๒๕๖๑  
  รายงานความเสี่ยง  
  รายงานผลดำเนินงานประจำปี๒๕๖๐  
  นโยบายและยุทธศาสรตร์ สพป.ภูเก็ต  
  มาตราฐานและขั้นตอนการให้บริการในส่วนต่างๆ  
  ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฎิบัติ61  
  ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต  
  ด้านงานระบบการสนับสนุน  
   
   
   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม

EB2 (1)  

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวาง
ระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 

คำสั่งหรือข้อสั่งการกำหนดมาตรการกลไกหรือระบบใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

 
  ประกาศมาตรการกลไกหรือระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
  กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
  วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  
EB2 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติตามมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานซึ่ง
จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 
  หนังสือเชิญตัวแทนภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมประชุมตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
 

รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม

 
  รายงานผลการกำกับติดตาม ให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
ถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้

 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  
  บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจทราบ
 
EB3 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึง
การกำหนดมาตรการกลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 
  คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 
  เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(มาตรา 11 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
 
  บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ
(มาตรา 12 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
 
  ระบบการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา (มาตรา 13 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
 
  หลักฐานการกำกับติดตาม มาตรการ กลไก
หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  
EB3 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องส่งหลักฐาน
ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละช่องทาง ดังนี้

 
  ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)  
  ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Link(บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 
  ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ภาพถ่าย)
 
EB3 (4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
ถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามี Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
สามารถสอบทานย้อนกลับได้ รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 
  เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึก
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี (ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถเปิดเผย
รายละเอียดได้ตามกฎหมาย)
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  (ตามแบบ สขร.1)  
 
  ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง  
  วงเงินงบประมาณ  
  ราคากลาง  
  วิธีการซื้อหรือจ้าง  
  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  
  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  
  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่
แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี มีลักษณะเป็น Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

  แผนงาน  
  โครงการ  
EB4 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
ถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
มีลักษณะเป็น Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 
  ผลการประเมิน  
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
EB4 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่
แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามไตรมาส) มีลักษณะเป็น Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 
  ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม  
  การใช้จ่ายงบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึง
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

  คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 
  หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
 
  วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  

ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการ
เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีลักษณะเป็น Link (บนเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  ประกาศเจตจำนงสุจริต ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนปัจจุบัน
 
  ประกาศเจตจำนงสุจริต จะต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึง  
  ความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างมีธรรมาภิบาล
 
  จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน + 3  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
ถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการศึกษา (ระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

  คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้ลงนาม ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 
  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนระบบงาน การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน

EB8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
ดังนี้

  คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 
  การรับของขวัญในโอกาสต่างๆ  
  ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง  
  การเรี่ยไร  
  การรับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน)  
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

  ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต  
  จดหมายข่าว (e-news)  
  แนวดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรม
(อย่างน้อย 3 รายการ)
 
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับทราบ/ลงนาม
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 

เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 
  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  บันทึกเชิญประชุม  
  รายงานการประชุม  
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
 
  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประเด็น  
  มีการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้จากการวิเคราะห์  
  บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อโปรดทราบ ลงนามและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
 
EB10 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดง
ถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการป้องกันที่สอดคล้องกับความเสี่ยง
ที่วิเคราะห์ได้ตาม EB10 (1)
 
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึง
ถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

  เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
 
  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  บันทึกเชิญประชุม  
  รายงานการประชุม  
  แผนปฏิบัติการที่แสดงถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างน้อย ดังนี้
 
  โครงการหรือกิจกรรม  
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม  
  ระยะเวลาและการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม  
  บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อโปรดลงนามให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
อนุญาตเผยแพร่แผนฯ บนเว็บไซต์
 
EB11 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึง
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 
  วิธีการตรวจสอบ  
  ขั้นตอนการตรวจสอบ  
  หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
 
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  รายงานการกำกับติดตาม  
EB12 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ มีลักษณะเป็น Link
(ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้)
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 
  แผนภูมิงานให้บริการ (เฉพาะภารกิจให้บริการ อนุมัติ หรืออนุญาต)
ที่ประกอบด้วย
 
  ประเภทงานให้บริการ  
  ขั้นตอนการให้บริการ  
  ระยะเวลาที่ใช้ในงานให้บริการ  
  ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  
 


BY 
  · PUBLISHED มิถุนายน 10, 2018 · UPDATED มิถุนายน 15, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้