แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ลำดับ
ข้อมูล
LINK
O1
โครงสร้างหน่วยงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A (ถาม-ตอบ)
O9
Social Network
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ
O17
E–Service
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง เรียนการทุจริตประจำปี
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัด การความเสี่ยงการทุจริต
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
O40
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
O41
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตร การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน