เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
Phuket Primary Education Service Area Office

สถานที่ตั้ง

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-211591 โทรสาร 076-215853 076-214553

Website :http://phuketarea.go.th

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งจัดการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ค่านิยม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง"

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สพป.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560

1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

2.การผลิตและพัฒนาครู

3.การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตราฐานการศึกษา

4.การผลิต พัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

5.ICT เพื่อการศึกษา

6.การบริหารจัดการ

 

จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

1.จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

2.จุดเน้นด้านการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3.จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

4.จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา

6.จุดเน้นด้านการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้