เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
Phuket Primary Education Service Area Office

สถานที่ตั้ง

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-211591 โทรสาร 076-215853 076-214553

Website :http://phuketarea.go.th

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งจัดการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ค่านิยม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง"

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สพป.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560

1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

2.การผลิตและพัฒนาครู

3.การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตราฐานการศึกษา

4.การผลิต พัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

5.ICT เพื่อการศึกษา

6.การบริหารจัดการ

 

จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

1.จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

2.จุดเน้นด้านการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3.จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

4.จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา

6.จุดเน้นด้านการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้