เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

บันทึก (MOU)ระหว่าง สพป.ภูเก็ต และ สพป.เชียงรายเขต2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่พัฒนาทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เพื่อความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกันด้านการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ
ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการเป็นคู่พัฒนาอย่างมีคุณภาพที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมี
นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 และ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โพสโดย:นางสาวลลิดาอาจหาญ เผยแพร่: วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้