เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์
(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ 081-8913915

 

 
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
 
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ศึกษานิเทศก์
(ปฐมวัย/สังคมศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 096 – 4961642

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคำนวณ
/สุขศึกษา/ศิลปะ)
เบอร์โทรศัพท์ 089-2884818

 

 
นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์
 
นางอุมาวรรณ ตะวัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
(ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์ 096 – 4961642

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(ปฐมวัย/คณิตศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ 089-2884818

 

 
นางนันทวรรณ พึ่งแรง
 
นางอรนุช ภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 083 – 5097270
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 5375870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้