เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
โครงสร้างสพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต

ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
นโยบายและยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติงานการควบ
คุมภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๓
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
รายงานผล๒๕๖๑
การปฏิบัติงาน
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง๒๕๖๓
รายงานผ ลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตราการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตราการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตราการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตราการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
การประเมินเขตสุจริต2562
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไป
นี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข
และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ
ให้ถือว่าผู้ใช้บริการ
ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพัน
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม
และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงราย
ละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิก

บริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือ
รายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง
และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น
รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ รับอนุญาตจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตโดย
ชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการ
จะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน
หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
ของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ
ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ
รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง
ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น
ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยง
มายังเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตผู้ใช้บริการ
สามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์
ได้ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แล้วเท่านั้น
และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต
์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
หรือต่อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตหรือผู้ให้อนุญาตแก
่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด
รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผู้จัดทำขึ้น
ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ https://phuketarea.go.th ให้ความสำคัญเรื่อง “ความปลอดภัย”
ของผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชม ดังนั้น เว็บไซต์นี้ 
ต้องการเพียงแค่
เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราพยายามที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
(เช่น IP Address ชื่อจริง และอื่นๆ) ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราจะได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
หรือถูกบังคับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ดี เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูล
หรือการเข้าเว็บไซต์ที่มี link อยู่บนเว็บไซต์ เพราะเว็บเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน
(Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทางเว็บไซต์ จึง
ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น
อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน
์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงจำเป็น
ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง
เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type)

โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต
์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น
ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต
์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ
ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ
หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ
ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น
เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์
หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เท่านั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์
(Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ
ของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สามารถ บันทึก หรือจดจำ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า
ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้
“คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้”
จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”
ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิต
หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไข
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า
ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงขอแนะนำให
้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม
หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ
และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๔
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
 
รองผู้บริหาร
นายวันชัย หวังสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์