เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางอรสา อุราพรรณอนันต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

 
นางสำลี วรรณวัฒนา
 
นางสาวสุนีย์ ภูผา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

 

 
นางสาวกฤษณี ตวงสิน
 
นายบุญเสริฐ ตัณฑวนิช
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

 

 
นางปรีดา รัตนภา
 
นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

 

 
นางสาวสุภา เขตนิมิตร
 
นางอารมย์ ทองสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้