เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-211591 โทรสาร 076-215853 เว็บไซต์ www.Phuketarea.go.th

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน
โทรศัพท์
E-mail
กลุ่มนโยบายและแผน
 
นาย กิตติ รัตนพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
094-5984162
kitrat0508@gmail.com
 
นางสาวเยาวลักษณ์  อิทธิวราภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
081-5351282
plan.luck@gmail.com
 
 นางสุพรทิพย์.
เติบโต
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
084-2462589
Suporntip.pkt@gmail
.com
 
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
091-8237975
Boonsri1603@gmail.
com
 
นางคัคนางค์  นวลวิไลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
081-6061265
b_kakanang@hotmail
.com
กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายสมมาตร        
 
นางระเบียบ
พรหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
094-7933092
savatdi_rab@hotmail.
com
 
นางสาวลลิดา
อาจหาญ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
095-
2969991
areaphuket@gmail
.com
           
 
นางรานี 
เครือสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
097-9454163
ranee_rara@hotmail
.com
 
นางมาลัยพร
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ
นิเทศติดตาม
081-8913915
malaipon2009@hotmail
.com
 
นางบังอร
​ ชูสงค์​
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน​
กลุ่มบริหารงานบุคคล
089-6515114
bangonn5@gmail.com
 
นางสาวหัสทยา​ แต่บรรพกุล
นักทรัพยากรบุคคล
​ชำนาญการ​
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-8927031
SEW_hat123@hotmail.
com
 
นางสาวอุษา
​ ภาษี
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ​
กลุ่มบริหารงานบุคคล​
081-9700108
kungusa_p@hotmail
.com
 
นางสุพิชชา​
ฐิตวังโส
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ​
กลุ่มบริหารงานบุคคล​
081-8944289
supitcha.tita@hotmail.
com
 
นางสาวอัญชลี​
แซ่แต้
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
094-4237070
anchalee2198@gmail
.com
 
นางศิริวรรณ
แซ่ซี้
พนักงานพิมพ์ดีด
การเงินและสินทรัพย์
088-7813937
Siridon2518@gmail
.com
 
นางสำลี 
วรรณวัฒนา
นักวิชาการและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
087-4177678
Joeandjob@hotmail
.com
 
นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
081-0837088
Penchom0806@gmail
.com
 
นางสาวสุภา
  เขตนิมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
081-6912279
supaphuketaria@gmail
.com
 
นางนิชฎา 
ซิมอาจิน
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
089-6503143
nitda_s13@hotmail.com
 
นางพรรณมณี  ลิมปพัฒนโสภณ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
086 9522630
Phanmanee.hkt@gmail.
com
 
นางศุภนันท์​ หมวกอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ​
กลุ่มบริหารงานบุคค
084-1473686
supanan_123@hotmail
.com
 
นางอรนุช​
ภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน​
กลุ่มนิเทศติดตาม
081-5375870
oranut.nut@gmail.com
 
นางระเบียบ
พรหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
094-7933092
savatdi_rab@hotmail.
com
 
นายปราโมทย์  รัตนมงคล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
083-6505349
pramote9994@gmail
.com
 
สุจิตรา  วงศ์ทวีพิทยากุล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
086-9461179
sujit_su@hotmail.co.th
 
นางสาวสุคนธ์ 
คงพันธ์
นักวิชาการตรวจ
สอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
083-6399664
sukon.kp12@gmail
.com
 
นายทวีศักดิ์  เครือแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
081-3970289
banana241953@gmail
.com
 
นายนที  
พึ่งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
084-0563307
natee_peu@hotmail
.com
 
นางคัคนางค์  นวลวิไลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
081-6061265
b_kakanang@hotmail
.com
 
นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
096-4961642
usani969@gmail.com
 
 นางสุพรทิพย์.
เติบโต
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
084-2462589
Suporntip.pkt@gmail
.com
 
นางปรีดา
รัตนภา
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
089-7319471
yeenandyork@hotmail
.com
 
นางสาวสุนีย์ 
ภูผา
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
095 024 7545
sune_09@hotmail.com
 
นางอรสา อุราพรรณอนันต์
พนักงานการเงินและ
บัญชีอาวุโส
กลุ่มบริหารงานการเงิน
098-7259308
orasa2929@gmail.com
 
นางกฤษณี 
  ตวงสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
086-952114
tuk_2545@windowslive
.com
 
นางอารมย์ ทองสมบูรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
081-6760596
Nightandnoon@hotmail
.com
 
นางนฤมล  อ่าวบูรณวิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
089-4758782
narumon9418@gmail
.com
 
นายกิตติกร 
ทับแก้ว
ช่างปูน 4
กลุ่มอำนวยการ
089-7279022
kitphuket522@hotmail
.com
 
นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
089-7258644
naruemonpkt@gmail
.com
 
 นางเบญจมาศ
  กาชัย
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
095-0297565
masajang393@gmail
.com
 
นาง นันทวรรณ
พึ่งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
083-5097270
nuntawon@hotmail
.com
 
นาย นที
พึ่งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
083-5048596
natee_peu@hotmail.
com
 
นายบุญมี
มิชารี
พนักงานขับรถ
กลุ่มอำนวยการ
095-4122502
boonmee.hkt@gmail
.com
 
นางเสริมศรี
พรหมตรัง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
086-4789809
sermsri514@gmail
.com
 
นายบุญเสริฐ  ตัณฑวณิช
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
081-5370766
sert_phuket2539@
hotmail.com
 
นายชัยสิทธิ์
วิจิตร
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
087-2798456
chaisit2510@hotmail
.com
 
นางสุคนธ์ 
มณีขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
083-9685255
su_sukon@hotmail
.com
 
นายธัชพล
ตันยาวุติ
ช่างไม้2
กลุ่มอำนวยการ
095-0379433
woot.hkt@gmail.com
 
นางสาวลลิดา
อาจหาญ
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
095-
2969991
areaphuket@gmail
.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้