ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต...อ่านต่อ...
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต...อ่านต่อ...
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต...อ่านต่อ...
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต...อ่านต่อ...
รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564 งบประมาณปี พ.ศ.2564...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564...อ่านต่อ...
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่างและคาดว่าจะว่าง...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การย้ายบริหารสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ทุกโรงเรียน)...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การย้ายบริหารสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ทุกเขต) ...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564...อ่านต่อ...
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 งบประมาณปี พ.ศ.2564...อ่านต่อ...
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างและรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอน ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔...อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือก "บุคลากรดีมีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต"...อ่านต่อ...
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ...
ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ... อ่านต่อ ...
โครงการเสริมสร้างศํกยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
... อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2564 งบประมาณปี พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ...... อ่านต่อ ...