เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปราโมทย์ รัตนมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 
นางสาวอุษา ภาษี
 
นางหัสทยา แต่บรรพกุล
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ
 
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ

 

 
นางศุภนันท์ หมวกอินทร์
 
นางบังอร ชูสงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
 
นางสาวอัญชลี แซ่แต้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

   
นายนที พึ่งแรง
   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้