หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษา
เอกสาร/รายงาน
EMIS PHUKET
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
แผนปฎิบัติการ ๒๕๕๙
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
แหล่งสารสนเทศ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
 
 

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต


นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง
 
นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต
 
รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต
 

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน่วยตรวจสอบภายในผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน