เมนูหลัก
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษา
เอกสาร/รายงาน
EMIS PHUKET
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
แผนปฎิบัติการ ๒๕๕๙
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
แหล่งสารสนเทศ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซด์ที่แนะนำ
 
เว็บไซด์ในสังกัด
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
OBECNEW นายสายัณห์ ไกรนรา เปิดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แก่ผู้บริหารเขตการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด รายละเอียด
OBECNEW นายสายัณห์ ไกรนรา ประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รายละเอียด

กำหนดการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าว
สารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูใต้มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รายละเอียด

OBECLINEShot Letter Network นายสายัณห์ ไกรนรา เปิดงานสร้างโลกความรู้ ครั้งที่ 7 รายละเอียด
OBECLINEShot Letter Network ผุ้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตมอบเกียรติบัตร รายละเอียด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ สพป.ภูเก็ต ๒๙ พย ๒๕๖๐ แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธค ๒๕๖๐ รายละเอียด
แจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์เสนอแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา รายละเอียดโครงการ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รายละเอียดโครงการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน รายละเอียด
ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ รายละเอียดโครงการ
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการ
การออกจาริกธุดงค์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง รายละเอียด
 
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ขั้นวิกฤต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๑รายละเอียด
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียดรายงานงบทดลอง & รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีที่สำคัญ 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.4
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-สำนักการคลังฯ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเกณฑ์) รายละเอียด 
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
เว็บไซด์ในสังกัด