foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

บุคคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 
รายชื่อบุคลากรและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลำดับที่ 
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
                        ผู้บริหาร
1
นายประจักษ์  ช่างเรือ ผอ. สพป.ภูเก็ต   4/4  ถนนแม่หลวน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
2
นายอนุรักษ์   รุ่งเรือง
รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต  
081-6775029
3
นายภานุพงศ์  สุขอภิรมย์ รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต  
 
4
นางอัมพรพิสุทธิ์  เทวพงษ์ รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต    
                   กลุ่มอำนวยการ
5
  - ว่าง - ผู้อำนวยการอำนวยการ    78/220  ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต
081-3979548
6
นางพรรณมณี   ลิมป์พัฒนโสภณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       15/54  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
086-9522630
7
นางรานี  บุญสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    43/131 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-0884892
8
นางปริญญดา   คุ้มบ้าน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   5/62  ซ.อิ่มจิตต์ ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
084-0578046
9
            - ว่าง - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
 
10
นางเสริมศรี   พรหมตรัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   4/4  ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
084-6303803
11
นางนฤมล   อ่าวบูรณวิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   30/10  ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-4758782
12
นางนิชฎา   ซิมอาจิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  4/3  ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต           089-6503143
     กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
นางอรสา   อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   75/8  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-0894106
14
นางสำลี   วรรณวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   56/203  ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
086-2735567
15
นายบุญเสริฐ   ตัณฑวนิช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส   105/2 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตะกั่ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-5370766
16
นางกฤษณี  ตวงสิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   
 
17
นางปรีดา   รัตนภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   17/5  ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-7319471
18
นางเพ็ญโฉม   หมั่นพลศรี จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน   5/21  ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-0837088
19
นางสาวสุภา   เขตนิมิตร จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน   63/588  ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.วิชิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-6912279
20
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     
21
นางอารมย์   ทองสมบูรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน   2/2  ถ.ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-6760596

22

นางสาวสุนีย์  ภูผา               นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   61/117  ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต
           087-2658875
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล
23
นายปราโมทย์   รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    69/946  ซ.5/10 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-3977994
24
นางฉลวย   เสวกพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    17/25  ซ.ไกรศาสตร์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-3909073
25
                           - ว่าง - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    
 
26
นางณัฏฐมา   เอกทวีวัฒนเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    371/72   ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-6464588
27
นางสาวอุษา   ภาษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    60   ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-8727700
28
นายคูณศิลป์   อ่าวบูรณวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    30/10  ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-5379471
29
นางสาวหัสทยา  แต่บรรพกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
 076-212438
30
นางสาวสมฤทัย  ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    102/3   ถ.บางกอก ซ.ภูธร ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
 
31
นางสาวอัญชลี  แซ่แต้ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
32
นายปราโมทย์    รอดราวีย
นิติกรชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ    4/3   ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-4707741
33
นายอนิรุต  ใสสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
34
นางสุพิชชา   ฐิตวังโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน    78/149   ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-8927394
35
นางบังอร   ชูสงค์ จพง.ธุรการชำนาญงาน   274/11 ซ.โชคอนันต์ ถ.บ้านค่าย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
089-6515114
                กลุ่มนโยบายและแผน
36
นายกิตติ   รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    56/359  ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
087-3564305
37
นางบุญศรี   กุลดำรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    15/64  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
083-0404603
38
นางสาวเพ็ญศรี   พรนิมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    12/194  ซ.นิยม อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-4711966
39
นางสาวเยาวลักษณ์   อิทธิวราภรณ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    18/66  ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-5351282
40
นางบรรณกมล    ทิพย์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    11  ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
-
41
นางสุพรทิพย์   เติบโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    43/193  ถ.พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
084-2462589
42
นางศศิธร     หอบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    24/7  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-9704592
43
 - ว่าง -      9/54  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-4154189
44
นางคัคนางค์   นวลวิไลลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   4/4  ถนนแม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-6061265
45
นายนที   พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    86/6  ถ.วิชิต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
085-8899652
46
นางระเบียบ   พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    1/30  ถ.ผู้ใหญ่บ้าน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-4697923
               กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47
นางพิมพ์พร   ดาบเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    16/8 ซ.สุขนิรันดร์ ต.วิชิต ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง
081-3976400
48
นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    113/1  ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
089-7258644
49
                    ว่าง - นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
50
นางเบญจมาศ   ชุมมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
081-6492552
51
                  - ว่าง -  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
52
นางสาวประไพพรรณ  อยู่คง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  43/131 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
085-8853990
53
นางสาวสุจิตรา   วงศ์ทวีพิทยากุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    68/67   ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ. เมือง จ.ภูเก็ต
086-9461179
54
                  - ว่าง - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
55
                  - ว่าง -  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
56
นางสุคนธ์   มณีขวัญ จพง.ธุรการชำนาญงาน    78/80  ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
085-8983491
57
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ จพง.ธุรการชำนาญงาน  1/7 ถนนผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-3970289
              กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
58
นางสุภาภรณ์  ยุคุณธร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน      8/9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต            089-9732130
59
นางศุภนันท์  หมวกอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    39/6 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
084-1473686
60
นางสารีย์   ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
089-7244278
61
 - ว่าง -     
 
62
นางจรรยาภรณ์   อาชีวะสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   4/69  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-2715873
              หน่วยตรวจสอบภายใน
63
นายมานะ   ตัณฑัยย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    75/25  ซ.พะเนียง3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-6464582
64
นางน้ำเพชร   พุ่มจันทร์ นักตรวจสอบภายในชำนาญการ    6  ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
081-0870483
65
นางสาวสุคนธ์   คงพันธุ์ นักตรวจสอบภายในชำนาญการ   43/37  ซ.ประเสริฐ2 ถ.น้ำตกโคนไทร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
083-6399664
               กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
66
นางอรมน  ไกรเทพ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์
        
081-8950369
67
นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์
   2/44  ถ.ตรัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
089-7234007
68
นางสาวสมเพียร   เทียนทอง ศึกษานิเทศก์
   75  ถ.เยาวราช  อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-7195148
69
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ศึกษานิเทศก์
 
 
68
นางสาวฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์
   75  ถ.เยาวราช  อ.เมือง จ.ภูเก็ต
081-7195148
69
นางสาวมณีรัตน์  ตัณฑัยย์
ศึกษานิเทศก์
 
 
70
นางอรนุช    ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
081- 5375870
71
นางนันทวรรณ     พึ่งแรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 86/6  ถ.วิชิต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
085-8899651
                 ลูกจ้างประจำ
1
นายธัชพล  ตันยาวุฒิ ช่างไม้ 1    โรงเรียนเกาะสิเหร่ ช่วยราชการ
089-7299093
2
 
นายบุญมี   มิชารี พนักงานขับรถยนต์    55  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
083-1045949
3
นายชัยยง   กิระอนันต์ พนักงานอัดสำเนา    1/5  ถ.วิชิต ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
081-6931075
       
 

       

 

                  กลับหน้าแรก


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.