foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

            วันที่ 23 มิถุนายน 2558 สพป.ภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการศึกษาที่มีบ้านเป็นรากฐานของการเรียนรู้ เป็นรากฐานสำคัญตามวิถีไทย โดยผู้ปกครองหรือผู้จัดการศึกษาเป็นผู่จัดการดูแลทั้งหมด ตั้งแต่ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรม การจัดหลักสูตร การวัดและประเมินผลตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 โดยให้ผู้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 17 ครอบครัว 19 ราย แยกเป็นระดับปฐมวัย 2 ราย ระดับประถมศึกษา 15 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ราย ณ ห้องประชุม 3 อาคารใหม่ สพป.ภูเก็ต


 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.