foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุม การติดตามและประเมินผลการ การบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สพฐ ระยะที่ 2

วันที่ 22 ก.ค. 58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม การติดตามและประเมินผลการ การบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สพฐ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบเรื่องแบบติดตาม คำชี้แจง กำหนดผู้รับผิดชอบ การกรอกรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน ปัจจัย/วิธีการทำให้ดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางพัมนาและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินผล


 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.