foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมเข้าปฏิบัติการผู้เกษียณ ปี 2558

              วันที่ 29 ก.ค. 58 นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมเข้าปฏิบัติการผู้เกษียณ ปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.