foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 10 ก.ย. 58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต  นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร และนางเบญจมาศ ชุมมะ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกของการทำงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.