foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 10 ก.ย. 58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต  นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร และนางเบญจมาศ ชุมมะ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกของการทำงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .