foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

อบรมพัฒนาการดำเนินงานวางระบบการควบคุม

           วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมพัฒนาการดำเนินงานวางระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบนด้านควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แนวการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ จากนายวิวัฒน์ โรยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๓ นายเสริมสุข ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลิซา นายสะมะแอน วรรณาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเด็ง และนายนัฐพงษ์ แก่นบุญ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.