foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการด้านการป้องกันยาเสพติด 

      วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุม คณะกรรมการด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ. ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติด พัฒนาระบบข้อมูล ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากำหนดแนวทางการปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกลไกที่เหมาะสม สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.