foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

             วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตรงตามสาระ มาตรฐานตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการสอบระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.