foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

มหกรรมทักษะชีวิต เรื่องง่าย ใกล้ตัว

                          วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมทักษะชีวิต เรื่องง่าย ใกล้ตัว” ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ในโรงเรียน จำนวน ๑๐ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการทักษะชีวิตในชั้นเรียน ผู้เรียนเป็นสำคัญ และกิจกรรมในช่วง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จด้านการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม จำนวน ๑๘ แห่ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.