foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

อบรมครูวิชาการเพื่อวิเคราะห์ผลข้อสอบ

       วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดอบรมครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อวิเคราะห์ผลข้อสอบ Pre O-net เตรียมตัวในการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมคัดเลือกข้อสอบตามโครงสร้างแนวข้อสอบของ สทศ. ตามสาระมาตรฐานที่กำหนด โดยมี นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.