foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการเขต ฯ

           วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.