foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

                วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนคู่ขนาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค มีแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะร่วมกันซึ่งกันและกัน ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.