foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และพิจารณาแผนปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .