foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

MOU ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาส

                   วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการทำ MOU ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กับ สถานบันอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน เรียนต่อในสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ และส่งเสริมนักเรียนเรียนต่อยังขาดแนวทางการดำเนินงานในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ในการศึกษาต่อสายอาชีพสาขาต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.