foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุม แนวปฎิบัติในการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

               วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม แนวปฎิบัติในการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จะมีการทดสอบในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.