foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

คัดเลือกพระราชทานทุนการศึกษา

         วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมควรรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็ดจพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๘/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อคัดเลือก คัดสรร นักเรียน นักศึกษา ผู้มีประวัติ ความประพฤติที่สมควรเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกลุ่มเป้าหมายหลัก เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ ๒ คน (หญิง ๑คน ชาย๑คน) เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมเป็นด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.