foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

            วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) และแผนการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action plan Report System) สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .