foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สมาชิกกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปราโมทย์ รัตนมงคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

 
โทร. 083-650-5349
นางฉลวย เสวกพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
โทร. 089-390-9073
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
โทร. 081-892-7031
นางณัฏฐมา เอกทวีวัฒนเดช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
โทร. 089-646-4588
นางสาวอุษา ภาษี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
โทร. 081-970-0108
 
นายคูณศิลป์ อ่าวบูรณวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
โทร. 081-537-9471
นางสาวอุษา ภาษี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
โทร. 081-970-0108
นายปราโมทย์ รอดราวีย์
นิติกร ชำนาญการ
 
โทร. 089-470-7741
 
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 
โทร. 081-894-4289
นางบังอร ชูสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร. 089-651-5114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสมฤทัย  ปัญจะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 โทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวอัญชลี  แซ่แต้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 โทร. 

 

 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.