foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

เปิดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

             วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป้าหมายนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จากโรงเรียนบ้านคอเอนและโรงเรียนบ้านพรุจำปา จำนวน ๖๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรพัยากรป่าไม้และสัตคว์ป่า จัดโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.