foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุม กตปน.

                      วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายหลังการทราบผลการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) ปี ๒๕๕๘ และผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.