foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต ประธานการประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อมอบนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.