foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมและปรับปรุงแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

          วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมและปรับปรุงแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ให้แก่ครูวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อปรับเนื้อหาการใช้คำ ภาพให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและเพื่อให้ครูวิชาการทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนและจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.