foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับจังหวัด

และแผนงานแต่ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

             วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับจังหวัด และแผนงานแต่ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ SWOT ภาพรวมจังหวัดภูเก็ตเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมสร้างจุดแข็งในการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.