foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับจังหวัด

และแผนงานแต่ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

             วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับจังหวัด และแผนงานแต่ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ SWOT ภาพรวมจังหวัดภูเก็ตเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมสร้างจุดแข็งในการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .