foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

          วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต, ภูเก็ตวิทยาลัย, อนุบาลภูเก็ต, บ้านทุ่งคา ฯ และบ้านแหลมทราย ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.