foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

             ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

               วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด การติดตามประเมินผลคุณภาพภายใน และความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอและอุปสรรค ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน การประชุมสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.