foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

             ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

               วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด การติดตามประเมินผลคุณภาพภายใน และความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอและอุปสรรค ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน การประชุมสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .