foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

      วันที ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียน ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ได้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.