foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 ประชุมขับเคลื่อน นโยบาย 6 จุดเน้น 11 ยุทธศาสตร์

            วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ภุเก็ต เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกระบวนการสู่การปฎิบัติ 6จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ยุทธศาสตร์ โดยให้สถานศึกษาได้จัดทำโครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิืทธิภาพและยั่งยืน การประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.